Skip to content ↓

Szkolenia

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Zadania

Celem zadania jest poprawa zarządzania Uczelnią przez podniesienie kompetencji i wiedzy kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni.

Szkoleniem objęte zostaną n/w grupy Pracowników – grupy docelowe Projektu:

  • Kadra Zarządzająca: osoby wchodzące w skład Poszerzonego Kolegium Rektorskiego, Prodziekani Wydziałów, Kierownicy Katedr i Kierownicy Projektów,
  • Dyrektorzy Administracyjni, Kierownicy Administracji Jednostek Pozawydziałowych, osoby pełniące funkcje kierownicze w administracji centralnej,
  • Pracownicy administracyjni.

W okresie realizacji Projektu przewidziano Szkolenie dla grup docelowych Projektu, w następujących obszarach tematycznych:

1) stosowanie w AGH ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w uczelniach publicznych;

2) współpraca z kontrahentami AGH - zobowiązania - kodeks cywilny;

3) reforma szkolnictwa wyższego w ramach ustawy 2.0 - nowe wyzwania dla uczelni publicznej;

4) podstawy gospodarki finansowej uczelni publicznej;

5) decyzje administracyjne w działalności AGH - kodeks postępowania administracyjnego;

6) planowanie i realizacja zamówień finansowanych ze środków publicznych w AGH;

7) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w AGH i archiwizacji dokumentów;

8) zasady ewidencji księgowej w AGH;

9) podniesienie kompetencji przez Pracowników AGH w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych w ramach programów krajowych, unijnych i strukturalnych;

10) bezpieczeństwo informacji w AGH;

11) identyfikacja i reakcja na potencjalne działania korupcyjne w AGH;

12) ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w AGH;

13) zatrudnianie Pracowników w AGH - kodeks pracy, kodeks cywilny i inne;

14) najważniejsze akty prawa wewnętrznego;

15) systemy informatyczne wspierające zarządzanie w AGH.

Szkolenia 

Wszystkie szkolenia są stacjonarne i będą realizowane w okresie od września do grudnia 2023 w dni robocze. 

3 dni szkolenia 

Liczba miejsc - 15

Rekrutacja - rekrutacja zamknięta

Formularze rekrutacyjne do pobrania na bieżącej stronie w sekcji "Dokumenty"

2 dni szkolenia  

Liczba miejsc - 15

Rekrutacja - rekrutacja zamknięta

Formularze rekrutacyjne do pobrania na bieżącej stronie w sekcji "Dokumenty"

2 dni szkolenia  

Liczba miejsc - 15

Rekrutacja - rekrutacja zamknięta

Formularze rekrutacyjne do pobrania na bieżącej stronie w sekcji "Dokumenty"

5 dni szkolenia   

Liczba miejsc - 15

Rekrutacja - rekrutacja zamknięta

Formularze rekrutacyjne do pobrania na bieżącej stronie w sekcji "Dokumenty"

4 dni szkolenia 

Liczba miejsc - 15

Rekrutacja - rekrutacja zamknięta

Formularze rekrutacyjne do pobrania na bieżącej stronie w sekcji "Dokumenty"

2 dni szkolenia   

Liczba miejsc - 15 

Rekrutacja - rekrutacja zamknięta

Formularze rekrutacyjne do pobrania na bieżącej stronie w sekcji "Dokumenty" 

Kontakt

Koordynator merytoryczny zadań
dr inż. Adam Lichota

bud. C-2, I p., pok. 105
tel. +48 12 617 49 57
e-mail: alichota(at)agh.edu.pl

Koordynator Projektu
mgr Katarzyna Wielgomas

bud. D-17, parter, pok. 1.18

ul. Kawiory 21

tel. +48 885 975 509

e-mail: katarzyna.wielgomas@agh.edu.pl

Koordynator Szkoleń
inż. Paulina Natkaniec

bud. D-17, parter, pok. 1.18

ul. Kawiory 21

tel. +48 723 217 634

e-mail: pnatkaniec@agh.edu.pl

Stopka